Evaluerings- og opfølgningsplan

Alle friskoler og private grundskoler skal offentliggøre resultatet af evaluerings- og opfølgningsplan på skolens hjemmeside.

Evaluerings- og opfølgningsplan for undervisningen på Egebakkeskolen

 

Skole-hjem-samtaler 

Der afholdes skole-hjem-samtale mindst én gang årligt i hver klasse, hvor to teamlærere deltager, og hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres, og nye målsætninger formuleres. Ved elever med særlige behov deltager den primære støttelærer også i samtalen.

Evaluering/opfølgning 

Efter skole-hjem-samtaler følger klasseteam sammen med forældre op på de aftaler, der er indgået. I det omfang der er brug for det, drøftes enkelte problemstillinger med skoleledelsen.

 

Forældremøder 

Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst én gang årligt, hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet.

Evaluering/opfølgning 

Aftalerne på forældremøderne følges op af forældreorientering via forældrebreve og brug af intranettet.

 

Undervisning

Alle lærere evaluerer løbende egen praksis og søger sparring hos kollegaer og ledelse. Desuden inddrages eleverne i evalueringen af lektioner, forløb eller projekt.

Evaluering/opfølgning

Skoleledelsen følger op på undervisningen, hvor det måtte være krævet. I første omgang er det afdelingslederen, der følger op og vurderer hvilke evt. indsatser, der skal implementeres.

 

Tests og læsekonference

Kernen i læsekonferencen er den kvalificerede og kvalificerende samtale om elevernes resultater og de pædagogiske konsekvenser af læse- og skriveundervisningen. Læsekonferencen har fokus på hele klassens læseudvikling og på behovet for undervisningsdifferentiering.

Før Mødet: 

Læsevejlederen sikrer, at dansklæreren har adgang til referat fra det foregående års konference.

Læsevejlederen deltager i et møde med det formål at sikre, at dansklærerne har en klar forventning om konferencens indhold, rammer og opgaver. Det er også her, form og indhold kan drøftes.

Dansklæreren indsamler evalueringsmateriale i tiden før klassekonferencen. Det kan være standardiserede tests og/eller materiale fra den løbende evaluering fx en skriftlig opgave. En resultatopgørelse afleveres til læsevejlederen nogle dage inden konferencen. (Hvis muligt også en opgørelse fra sidste skoleår.)

Læsevejlederen kopierer resultatopgørelser og eventuelle bilag på forhånd til alle konferencens deltagere. Læsevejleder er mødeleder og sørger for, at det bliver aftalt, hvem der er ansvarlig for, at indgåede aftaler føres ud i livet.

 

Evaluering/opfølgning 

Testresultaterne drøftes i klasseteams og evt. med ledelsen. De enkelte faglærere justerer undervisningen i forhold til de behov, testresultaterne peger på i relation til skolens undervisningsplaner i fagene.

 

Tilsyn 

Skolens eksterne tilsynsførende besøger skolen fire skoledage årligt og overværer undervisningen i forskellige fag, primært dansk, matematik og engelsk. Den tilsynsførende fører tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsen, herunder at skolens læseplaner samt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre med kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolens forældrekreds har i april 2023 valgt Kurt Ernst for en 2-årig periode.

Evaluering/opfølgning 

Den eksterne tilsynsførende udarbejder på baggrund af sine tilsyn, herunder drøftelser vedrørende skolens samlede virksomhed med skolens lærere og ledelse, en tilsynsrapport, som er tilgængelig på skolens hjemmeside.

 

Undervisningsmiljøvurdering 

Der foretages en undervisningsmiljøvurdering (UMV) hvert 2. år, hvor alle elever udfylder et spørgeskema. Der arbejdes her både med det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Det skoleår, hvor der ikke foretages UMV, laves der i stedet en trivselsmåling på klassetrivsel.dk

Evaluering/opfølgning 

Resultaterne af UVM offentliggøres på hjemmesiden og analyseres med henblik på en handlingsplan.

Resultatet

Resultaterne af UVM og trivselsundersøgelser drøftes med skolens bestyrelse.

 

Evalueringsplan og principper for karaktergivning på Egebakkeskolen

På Egebakkeskolen gives standpunktskarakterer to gange om året i 8. og 9. klasse.

Desuden gives årskarakterer og i de afsluttende prøver i 9.kl.

Der gives ikke karakterer på øvrige klassetrin.

Standpunktskarakterer er udtryk for elevernes faglige niveau på det tidspunkt, karaktererne gives.

Standpunktet fastsættes i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder fagets kompetencemål inden for de bindende færdigheds- og vidensområder i faget.

Lærerne har en løbende dialog om bedømmelsespraksis med deres fagkollegaer.

Elevens arbejdsindsats eller opførsel i klassefællesskabet indgår som udgangspunkt ikke i grundlaget for karaktergivningen.

Hvis faget har mål, der omfatter disse evner, indgår de i karaktergivningen.

I 8. og 9. klasse gives der standpunktskarakterer i følgende fag og fagområder:

dansk gives der fire standpunktskarakterer:

 • Læsning
 • Retskrivning
 • Skriftlig fremstilling
 • Mundtlig dansk

matematik gives der tre standpunktskarakterer:

 • Matematik uden hjælpemidler
 • Matematik med hjælpemidler
 • Mundtlig matematik

I hvert af fagene engelsk og tysk gives to karakterer:

 • Mundtlig
 • Skriftlig

I hvert af fagene nedenfor gives én karakter:

 • Fysik/kemi, biologi og geografi
 • Historie, samfundsfag og kristendomskundskab
 • Idræt
 • Musik (valgfag)
 • Billedkunst (valgfag)

Desuden gives en karakter for projektopgaven.

 

Arbejdspladsvurdering (APV) 

APV foretages hvert år på Egebakkeskolen. Hvert andet år på det fysiske arbejdsmiljø og modsatte år på det psykiske arbejdsmiljø.

I undersøgelserne indgår elementer fra såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø på skolen, og elementerne bliver dermed en del af beskrivelsen og evalueringen af skolens samlede virksomhed. Skolens sikkerhedsudvalg (SAU) er ansvarlig for gennemførelse og opfølgning af APV.

Evaluering/opfølgning 

På baggrund af spørgeskemaresultaterne udarbejdes forslag til handleplaner, der drøftes i skolens samarbejdsudvalg og i skolens bestyrelse.

 

Skolens arrangementer 

I løbet af året afholdes mange fælles arrangementer på skolen.

Evaluering/opfølgning 

Efter afholdelsen af et arrangement udarbejder det ansvarlige udvalg en evaluering, som lægges på skolens intranet. Herefter er der på næstkommende møde med det pædagogiske personale mulighed for at kommentere eller uddybe evalueringen med henblik på at udvikle arrangementet til næste gang, det skal afholdes.

 

Elevsamtaler 

Klasselæreren afholder en samtale med hver enkelt elev mindst én gang årligt, normalt forud for eller efter en skole-hjem-samtale.

Evaluering/opfølgning 

Hovedpunkter fra samtalen drøftes til skole-hjem-samtalen, hvor forældre, elev og klassens team er til stede. Her evalueres elevens egen opfattelse af udbyttet af skolegangen og nye mål opstilles.

 

Klasseteams 

Der er oprettet klasseteams i alle klasser, hvor dansklærer og matematiklærer holder ugentlige skemalagte møder. På ét teammøde pr. måned deltager relevante pædagoger. Det er muligt for klasseteamet at invitere ledelsen med til teammøder.

Evaluering/opfølgning 

På klasseteammøderne drøftes de enkelte elevers udbytte af undervisningen og nye mål opstilles.

 

Medarbejderudviklingssamtale (MUS) 

Hvert forår gennemføres en MUS-samtale mellem ledelse og den enkelte medarbejder. Her sættes fokus på den enkelte medarbejders trivsel og faglige udvikling, samt på hvilken måde og i hvilken grad den enkelte medarbejder bidrager til at opfylde skolens mål og kompetencestrategi.

Evaluering/opfølgning 

Der udarbejdes et referat, og det aftales på mødet, hvordan og hvornår der finder opfølgning sted på det aftalte.

 

Generalforsamling  

I april afholder skolens bestyrelse en generalforsamling, hvor skolens ledelse og bestyrelse aflægger en beretning om skolens virksomhed. Herunder fremlægges regnskab og budget.

Evaluering/opfølgning 

Skolens bestyrelse og ledelse tager input fra årsmødet med i det videre arbejde med skolens udvikling.

 

PPR 

Skolen har et tæt samarbejde med kommunens PPR. Sammen med PPR afholdes møder, hvor lærere og pædagoger kan søge sparring omkring udfordringer i forhold til arbejdet med eleverne. I løbet af året afholdes ressource- og netværksmøder omkring elever, som har særlige udfordringer. Elever, der modtager støtte, evalueres hvert forår med henblik på placering og brug af støttetimer i kommende skoleår. Indholdet af mødet er evaluering af indsatsen og en fælles strategi for det videre forløb.

To top