Egebakkeskolens vedtægter

§ 1. Stk. 1. Egebakkeskolens hjemsted er Aarhus Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Holmstrupgårdvej 32, 8220 Brabrand. Skolen ejer bygningerne.

 

Stk. 2. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, oprettet i 1995, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR nr. 18621681.

 

§ 2. Egebakkeskolens formål er som følger:
Stk. 1. ”Egebakkeskolen er en fri grundskole i Aarhus Vest, der drives med rødder i dansk kultur og ud fra et kristent livssyn på folkekirkeligt grundlag. På denne baggrund er det skolens formål at værne om og give eleverne mulighed for at udvikle sig i et levende og udfordrende skolemiljø, hvor der lægges vægt på tryghed, selvstændighed, faglig dygtighed og social forståelse, og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og hvor elevernes ansvar og respekt for hinanden styrkes på trods af forskelle i baggrund, nationalitet og personlige anlæg.”

 

Stk. 2. Ved ansættelse af fagligt kvalificerede og engagerede lærere, der kan tilslutte sig skolens formål, skal skolen i samarbejde med forældrene bibringe eleverne almennyttige kundskaber. Skolen skal bære præg af en struktureret hverdag, der sikrer eleverne et trygt miljø, der er overskueligt og stabilt. Skolen skal fremme elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen og opøve deres ansvarsbevidsthed. Endvidere skal skolen bibringe eleverne social, kulturel og religiøs forståelse og bevidsthed.

 

Stk. 3. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på at udvikle den enkelte elevs kundskaber, færdigheder og kreativitet i de traditionelle skolefag, samtidig med at undervisningen i kristendomskundskab skal gøre eleverne fortrolige med kristen tro, kultur og tradition på den dansk evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag. Der vil ligeledes blive lagt stor vægt på samarbejdet mellem skole og hjem.

 

Stk. 4. Skolen er åben for alle børn, hvis forældre er indforstået med skolens formålsparagraf, som angivet i § 2, stk. 1.

 

Stk. 5. Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn/tilsynsførende.

 

Forældrekredsen

§ 3. Stk. 1. Forældrekredsen består af forældrene til børn i skolen.

 

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den eller de personer,der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

 

Skolens drift

§ 4. Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved egendækning, skolepenge for eleverne og eventuelle bidrag fra forældrekredsen og andre.

 

Stk. 2. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

Stk. 3. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

 

Bestyrelsens sammensætning

§ 5. Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 5 skal vælges af og blandt forældre til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 619 af 9. juni 2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.. De sidste 2 udpeges af Vestre Provsti. Ansatte og elever ved Egebakkeskolen kan dog ikke via Vestre Provsti vælge bestyrelsesmedlemmer til skolen eller vælges til bestyrelsesmedlemmer for skolen.

 

Stk. 2. De 2 repræsentanter for Vestre Provsti udpeges efter de ordinære menighedsrådsvalg og kan hver højest sidde i bestyrelsen 2×4 år i træk. Vestre Provstis valgte repræsentanter skal have en klar kirkelig relation for således positivt at kunne fremme Egebakkeskolens formål om at drive en skole ud fra et kristent livssyn på et folkekirkeligt grundlag. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år og afgår med 3 i ulige år og 2 i lige år. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert 2. år 2 suppleanter fra forældrekredsen til bestyrelsen. Hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen optages suppleanter automatisk. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

 

Stk. 3. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf.§ 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

 

Stk. 5. Bestyrelsen konsituerer sig selv, og formanden vælges af bestyrelsens midte.

 

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af
Bestyrelsen, jf. lovens 5, stik. 6 og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

 

Stk. 9. For bestyrelsen, lederen, den eller de tilsynsførende og ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

 

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og ved dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

 

Stk. 11. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

 

Stk. 12. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst indeholder bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

 

Stk. 13. Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg til bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

 

Stk. 14. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens leder samt en repræsentant for andre ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. En repræsentant for eleverne kan deltage som observatør. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen eller enkelte ansatte/elever, kan bestyrelsen suspendere skolelederens henholdsvis repræsentanternes mødedeltagelse.

 

Generalforsamlingen

§ 6. Stk. 1. Generalforsamlingen består af forældrekredsens medlemmer.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på Skoleintra med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
  4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
  5. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt.

 

Stk.3. Det påhviler bestyrelsen at påse, at en generalforsamling, hvor der vælges tilsynsførende og eller forældrerepræsentanter alene består af forældrekredsen og at det klart og tydeligt fremgår, at det er valg af tilsynsførende og valg af forældrerepræsentanter, der stemmes om. Samtidig er det bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der har mulighed for at afgive stemme. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelsen.

 

Stk.4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af forældrerepræsentanter og tilsynsførende samt tilsynsregler. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forældre har ret til at foreslå kandidater på mødet. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Stk.5. Stemmeret på generalforsamlingen har kun fremmødte medlemmer af forældrekredsen, jf. § 3. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra de i § 6, stk. 7 nævnte beslutninger. Stemmeafgivningen skal foregå skriftligt, såfremt en eller flere stemmeberettigede ønsker det. For så vidt angår valg af forældrerepræsentanter og den eller de tilsynsførende, kan der gives fuldmagt til den, man deler forældremyndighed med. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

 

Stk.6. Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen og et flertal på 3/4 af bestyrelsens medlemmer. Ændring af skolens formålsformulering, jf. § 2, stk. 1, kræver foruden det kvalificerede flertal på generalforsamlingen forudgående fuld enighed i bestyrelsen.

 

Stk.7. Der føres protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten.

 

Stk.8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/4 af forældrekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse sker som ved almindelig generalforsamling.

 

Stk.9. Såfremt generalforsamlingen ikke godkender bestyrelsens beretning, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned og senest seks uger efter den ordinære generalforsamling. Dagsorden skal som minimum indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer kan alene afsættes af forældrekredsen såfremt der er anledning til at iværksætte afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Det skal desuden fremgå, at afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed. Dog kan bestyrelsesmedlemmer valgt af menighedsråd ikke afsættes.

 

Bestyrelsens opgaver

§ 7. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægter. Den daglige pædagogiske ledelse varetages af skolens leder.

 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge, og er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

 

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Skolens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra skolens leder. Desuden træffer bestyrelsen beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

 

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvar for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Det er ligeledes bestyrelsens ansvar, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

 

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre samt fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

Stk. 7. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

Stk. 8. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konto m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

Stk. 9. Årsrapporten skal være afsluttet, revideret og indsendt til Undervisningsministeriet senest den 15. april. Inden indsendelsen skal årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer som tillige afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemsskab.

 

Bestyrelsens arbejde

§ 8. Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten.

 

Stk. 2. Beslutning om ændring af skolens vedtægter kræver, at mindst 3/4 af alle bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Beslutningen skal efterfølgende godkendes på en ordinær generalforsamling, jf. § 6, stk. 5. Ændring af § 2, stk. 1 kræver fuld enighed i bestyrelsen. Vedtægterne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse angives med maskinskrift.

 

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt gælder de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning.

 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, der udlejer bygninger til skolen.

 

Tegningsret

§ 9. Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

 

Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer.

 

Nedlæggelse

§ 10. Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed.

 

Stk. 2. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelses beslutning og grundlaget herfor. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelses om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

 

Stk. 3. Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

 

Stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Stk. 5. Eventuelle overskydende midler skal, med Undervisningsministeriets godkendelse, anvendes til skoleformål, der støtte gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af Grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Desuden fastsættes det, at bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

 

Stk. 6. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

 

Vedtaget på Egebakkeskolens generalforsamling  den 30. maj 2012
Offentliggjort på hjemmesiden den 28. august 2012

Annette de Thurah                                   Henrik Horup Andersen
Formand                                                     Holmstrupgårdvej 114
Lykkenshøj 49                                            8210 Aarhus V
8220 Brabrand

Per Sortkær Christensen                       René Skau Bjørnsson
Strynøvænget 20                                     Lykkenshøj 66
8381 Tilst                                                     8220 Brabrand

Torben Schmidt Madsen                       Peder van der Schaft
Bysmedevej 83                                         Jernaldervej 368
8381 Tilst                                                     8210 Aarhus V

Lone Christine Jensen
Koppelsvej 16
8220 Brabrand
To top