Find svar på det meste i vores A-Å

Egebakkeskolen A-Å 2023-2024

 

Arrangementer

Arbejdsdag 0. klasse og 2. klasse

 • mandag, den 4. september kl. 16 – 20

 

Arbejdsdag 1.a og 1.b 

 • tirsdag, den 5. september kl. 16 – 20

 

Forårskoncert – 3. kl.

  • Ved forårskoncerten står 3. kl. s forældre for en bod med salg af forfriskninger i pausen. (Se vores kost- og sundhedspolitik)
  • Forældrerådet er tovholder og aftaler de nærmere retningslinjer og muligheder med skolen. Overskuddet fra salget går til klassekassen.
  • Koncerten er 1. maj kl. 16.00-18.00. Det er alle elever fra 0.kl – 4.kl. der deltager.

 

Julemarked – 6. kl. og alle andre klasser

  • Julemarkedet ligger altid lørdag før 1. søndag i advent, i år lørdag den 3. december.
  • 6. klasses forældre står for en cafe med salg af forfriskninger i julens tegn. (Se vores kost- og sundhedspolitik)
  • Forældrerådet er tovholder og aftaler de nærmere retningslinjer og muligheder med skolen.
  • Overskuddet fra salget går til klassekassen og kan evt. gå til lejrturen i 6. klasse.
  • NB: Alle andre klasser end 6. etablerer en bod. Forældrerådet er tovholder på opgaven, som forestås af forældrene. Skolelederen koordinerer og overskuddet går til klassekassen.

 

Skolefest – 0 – 5. kl.– café ved forældrene i 4. kl.

  • Skolefesten ligger torsdag den 21. marts
  • Forældrene i 4. klasse står for en cafe, hvor der både kan købes mad og drikke. (Se vores kost- og sundhedspolitik)
  • Forældrerådet er tovholdere og aftaler i samarbejde med skolen de nærmere retningslinjer.
  • Overskuddet fra salget går til klassekassen.

 

Dimissionsfest – 9. kl.

  • I juni arrangerer skolen i samarbejde med forældrerådet dimissionsfest for klassen. Forældrerådet inddrager de øvrige forældre efter behov.

 

Forældreundervisningsdag 

  • Når det pædagogiske personale tager på pædagogisk weekend en fredag/lørdag står klassens forældre for undervisningen fredag, som er en skoledag fra 8.15 – 13.00.
  • Forældrerådene i de respektive klasser fungerer som bindeled mellem skolen og forældrene i forbindelse med disse opgaver. De skal ikke være ”indpiskere”, da alle forældre forventes at deltage som led i det forpligtende fællesskab.

 

Bestyrelse

 • Maria Sommer Kiel, (formand) valgt på generalforsamlingen
 • Casper Lund Thomsen (næstformand), valgt på generalforsamlingen
 • Per Olav Espegren, valgt på generalforsamlingen
 • Peter Jensby Hove, valgt på generalforsamlingen
 • Jeppe Fibæk Salmonsen, valgt på generalforsamlingen
 • Katrine Tilma, udpeget af Vestre Provsti
 • Birgitte Lodberg Pedersen, udpeget af Vestre Provsti

 

Børn- og ungelæge

Kathrine Falk Lauritsen er tilknyttet Egebakkeskolen. Træffes på tlf. 51575179

Børnesyn

På Egebakkeskolen arbejder vi ud fra nedenstående børnesyn, som er formuleret på baggrund af skolens værdier:

 • Alle børn har lige værd
 • Hvert barn er unikt
 • Hvert barn indeholder ressourcer, styrker og udviklingspotentiale
 • Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne, i det forpligtende fællesskab

Digitale medier (IT)

 • Digitale medier er en integreret del af undervisningen på alle skolens klassetrin. Skolen har udarbejdet en læseplan for brugen af digitale medier. Planen skal sikre, at eleverne bliver fortrolige med disse, samt kan benytte medierne kommunikativt, analytisk og kreativt.
 • Fra 0.-4. kl. anvendes især skolens medieudstyr. Efter aftale kan eleverne medbringe deres eget udstyr.
 • Fra 5. kl. skal eleverne kunne medbringe en bærbar computer/I-pad, der er egnet til brug i skolens undervisning, når det aftales med læreren
 • Fra 6. kl. medbringer eleverne en bærbar computer/I-pad hver skoledag.
 • For yderligere information om brugen af digitale medier i undervisningen, se hjemmesiden eller kontakt skolens medievejleder Dennis Fugl Velgaard.

Elevcoach

 • Som en del af skolens AKT arbejdes der med elevcoaching. Dette arbejde aftales med den enkelte elev og dennes forældre og har til hensigt at styrke elevens kompetencer til at indgå̊ og bidrage positivt i læringsfællesskabet. Skolens trivselsvejleder Birgitte Bruun er kontaktperson på dette.

Egebakkeband

 • Skolen har et band, som spiller til forskellige arrangementer. Egebakkeband og Store kor arbejder sammen om forskellige arrangementer. Det er gratis at være medlem af Egebakkeband.

Elevråd

 • Der er et elevråd på Egebakkeskolen bestående af repræsentanter fra 4. – 9. kl. Jannie Jensen er tilknyttet elevrådet som lærer.

E-mail

 • Alle lærere kan kontaktes via Skoleintra. Se afsnittet om kommunikation.

Engelskvejleder

 • Dorrit Daugaard er skolens engelskvejleder, som bl.a. har til opgave at vejlede og være sparringspartner med lærerne om engelskundervisningen. Desuden vil engelskvejlederen have fokus på at udvikle og synliggøre engelskundervisningen yderligere.

Ferie

 • Vi oplever en del fritagelse uden for de ordinære skoleferier. Det griber meget forstyrrende ind i undervisningen, hvorfor vi kraftigt opfordrer til, at eleverne kun afholder ferie i forbindelse med de ordinære skoleferier. Er der helt specielle grunde, der taler for at tages fri til en ekstraordinær ferie, er det forældrenes ansvar at den tabte undervisning indhentes og læreren er ikke forpligtet på at yde ekstra hjælp i denne anledning. Skolelederen kontaktes i disse tilfælde ved ferier der kræver mere end to fridage.

Fokusfag 6. kl.

 • Billedkunst
 • Musik

Læs mere under Fagplaner på Skoleporten

Forældrerengøring

 • Hver familie gør rent 4 gange årligt.
 • I 5.-9. kl. deltager elever sammen med deres forældre.
 • Med undtagelse af enkelte uger før en ferie gøres der rent lørdag fra kl. 9.00 – 12.00.
 • Ønsker man ikke at deltage i forældrerengøringen opkræves 2.200 kr. pr. år.
 • Udebliver man fra en rengøring opkræves 750 kr.

Forældreråd/ arrangementsudvalg

 • I hver klasse vælges et forældreråd på 4 personer. Forældrerådet har til formål at medvirke til at styrke klassesammenholdet, f.eks. ved at arrangere forskellige sammenkomster for klassens elever og forældre.
 • Forældrerådet kan i samarbejde med klasselæreren få tid på forældremødet til punkter, der ligger i periferien af skolevirksomheden (F.eks. ”Blå mandag”, diskussion af alkoholpolitik el.lign.)
 • Forældrerådet er skolen behjælpelig med fordeling af opgaver blandt alle klassens forældre i forbindelse med diverse skolearrangementer.
 • Forældrerådet har ingen beføjelser m.h.t. selve skolevirksomheden, som f.eks. klassens undervisning.
 • Forældrerådet har en særlig forpligtelse til at inddrage nye forældre i klassefællesskabet.

Forældresamarbejde

 • Foruden det formaliserede skole-hjemsamarbejde forventes det, at forældrene tager medansvar for deres barns skolegang ved at bakke op om skolearbejdet og ved at være i en åben dialog med skolen om barnet også ved evt. vanskeligheder.
 • Erfarer forældrene, at barnet af en eller anden grund ikke trives, er det forældrenes pligt at rette henvendelse til klasselæreren og deltage i et samarbejde omkring barnets trivsel. (Se afsnittet om trivsel.)

Fotografering

 • I efteråret foretages klassefotografering og billeder kan købes direkte hos fotofirmaet.

Fravær

 • Da vi er forpligtede til at reagere på bekymrende fravær, kontakter vi hjemmet, hvis en elevs fravær overstiger 10%.

Frikvartersregler

 • Klynge A og B er ude i alle frikvarterer. Dog kan der i tilfælde af dårligt vejr gives indeordning.
 • og 9. kl. har indeordning. 7. klasse kan anmode om indeordning. 8. og 9.kl. må benytte hallen.

Friplads

 • Forældre har mulighed for at søge tilskud til skolepenge. Kriterierne for tildeling af delvis friplads er dels indkomst og dels antal hjemmeboende børn under 18 år.
 • Ansøgningsskema og vejledning rekvireres på kontoret eller via Intra.
 • Ansøgning afleveres eller sendes inden sommerferien.
 • Spørgsmål om fripladstilskud rettes til Lotte Norrig

Fritagelse fra idræt

 • Er en elev skadet, så han/hun ikke kan deltage i idræt, møder man alligevel op til undervisningen. Forældre giver læreren besked på Intra om grunden til, at eleven ikke kan deltage.
 • I særlige tilfælde, hvor en elev er langtidssygemeldt/skadet, kan der træffes aftale med skolelederen om, at eleven fritages.

Fritidsordning

 • Består af SFO 0.-4. kl. og klub for 5. og 6. kl. (Se under Klub). Egebakkeskolens fritidsordning arbejder tæt sammen med skolen, klubben og andre samarbejdspartnere. Fritidsdelen læner sig op ad Egebakkeskolens værdisæt og pejlemærker.
 • Direkte telefon Rød SFO 0-1. Kl.: 86 24 60 61
 • Direkte telefon Gul SFO 2-4 kl.: 86 24 60 61
 • Direkte telefon SFO leder: 26186821
 • Åbningstiderne er 6.30 – 8.00 og efter skoletid til kl. 17.00, fredag dog 16.30.
 • Der er heldagsåbent i efterårsferien og i en del af sommerferien. Se ferieplanen på Intra.
 • Udmeldelse af fritidsordningen er skriftlig og med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
 • Betaling SFO: 1 barn kr. 1.620 kr., 2 børn kr.2.810, 3 børn kr. 3.670, pr. måned i 11 måneder. (Juli er betalingsfri) – Se SFO beskrivelse på skole intra.

Glemte sager

 • Mindre ting som ure og smykker indleveres på kontoret og kan afhentes her.
 • Tøj og større ting gemmes i kælderen ved hallen.
 • Glemte sager lægges frem i forbindelse med større arrangementer og overgives herefter til genbrug.

Hjemmeside

 • egebakkeskolen.dk
 • Her findes bl.a. skolens vedtægter, information om bestyrelse, fagudbud, nyt fra kontor mm.

Inklusion

 • På Egebakkeskolen arbejder vi med inklusion ud fra flg. definition: Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori institutionen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle. I denne proces tages der særligt hensyn til dem, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte (Rasmus Alenkær, Den Inkluderende Skole)
 • Se desuden skolens inklusionspolitik under ”Politikker”.

IT

 • Se Digitale Medier

Karaktergivning

 • På Egebakkeskolen gives to standpunktskarakter i løbet af skoleåret i 8. og 9.klasse. Desuden gives både standpunktskarakterer og prøvekarakterer i de afsluttende prøver i 9.kl. Der gives ikke karakterer på øvrige klassetrin.
 • Der gives karakterer i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, biologi, geografi, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, idræt og projektopgaven.
 • Endelig gives der både en prøve- og standpunktskarakter i valgfag i 8.kl. i hhv. musik og billedkunst.

Klassearrangementer

 • Skolen kan lånes til klassearrangementer arrangeret af forældrerådet. Skolen kan ikke lånes/lejes til fødselsdage eller andre private arrangementer. Det koster 250 kr. at låne skolen til klassearrangementer. Kontakt Lotte Norrig for yderligere information og aftale.

Klub

 • Egebakkeskolens Klub er for alle elever fra 5. og 6. kl. Der er fælles madordning hver dag med et mindre udvalg. Klubben er en del af Egebakkeskolens fritidstilbud.
 • Klub pr. barn kr. 830 pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri)
 • Madordning(obligatorisk): Pr. barn kr. 600 kr. halvårligt.
 • Tlf:86246061

Kommunikation mellem skole og hjem

 • Telefon: Personalet kan kontaktes telefonisk på skolen.
 • Personligt fremmøde: Man kan aftale møde med lærere eller pædagoger ved e-mail kontakt på Intra eller ved at ringe til skolen. Man kan ikke forvente at holde møde med en lærer efter morgensang, da læreren er på vej til undervisning.
 • Skoleintra: Se dette punkt.
 • I 8. og 9. klasse er der mulighed for at tale med lærerne på de månedlige træffetider (se datoer på forældreintra)

Konfirmation

 • Konfirmation og konfirmationsforberedelse foregår normalt i Skjoldhøj Kirke.
 • Skjoldhøj Kirke tilbyder mini-konfirmandundervisning for alle 3. klasser.

Kor

 • Skolen tilbyder deltagelse i kor. Korene øver 1 gang ugentligt og optræder ved forskellige arrangementer på skolen.
 • Lille kor er for elever fra 1. – 2. kl.
 • Store kor er for elever fra 3. – 9. kl. Store kor arbejder i perioder sammen med Egebakkeband.
 • Deltagelse i kor er gratis.

Kost-, sundheds- og alkoholpolitik

 • Skolen har en kost-, sundheds- og alkoholpolitik. Se afsnittet for politikker.

Lejrskoler

 • På 3., 6. og 9. klassetrin tager klassen og lærerteamet på lejrskole.
 • I 3. kl. med én overnatning.
 • I 6. kl. Madlejr v/Arla.
 • I 9. kl. er der en udlandsrejse
 • Der opkræves elevbetaling til turene.
 • For 3. kl. er beløbet ca. 300 kr.
 • For 6. kl. ca. 750 kr.
 • For 9. kl. ca. 3.500 kr.
 • og 9. kl. indleder skoleåret med en introtur. Elevbetaling til denne er ca. 250 kr.

Læsevejleder

 • Lisbeth Holm og Lene Odgaard Biehl er skolens læsevejledere, som bl.a. har til opgave at vejlede lærerne om læsning, læseudvikling og læseundervisning. Desuden har læsevejlederne kontakt til kommunens læsekonsulent.

Matematikvejleder

 • Bente Bindeballe er skolens matematikvejleder som bl.a. har til opgave at vejlede lærerne om matematikudvikling og matematikundervisning. Desuden vil matematikvejlederen teste de elever, der på begynderstadiet har svært ved at komme i gang med at lære matematik og i samarbejde med matematiklæreren være ansvarlig for, at der lægges handleplaner for disse elevers udvikling.

Medievejleder

 • Dennis Fugl Velgaard er skolens medievejleder som har til opgave at udvikle skolens mediestrategi.

Mobiltelefon

 • Skolen har en politik for brug af mobiltelefoner. Se afsnittet for politikker

Morgensang

 • Hver dag begynder hele skolen kl. 8.15 med morgensang og Fadervor. Forældre er meget velkomne til at deltage.

Musikskole

 • I tilknytning til skolen forefindes en musikskole, som tilbyder instrumentalundervisning på klaver, bas, guitar og trommer.
 • Nærmere oplysninger hos Christian Smalbro og på Intra under Nyt fra Musikskolen.

Optagelsesprocedure

 • Der optages max. 24 elever pr. klasse. Selve optagelsesproceduren kan læses på http://egebakkeskolen.skoleporten.dk/sp/189280/text/Optagelsesprocedure

Ordensregler

 • Skolens regler skal underbygge og styrke et positivt fællesskab mellem alle på skolen.
 • Eleverne skal følge de henstillinger, de får af lærerne.
 • Tyggegummi er ikke tilladt på skolen.
 • Eleverne må ikke ryge på skolen.

Parkering

 • Parkeringspladsen foran den brune bygning er forbeholdt personale.
 • Parkeringspladsen foran Den blå bygning er til forældre og gæster og indeholder “et kys og kør” afsnit.
 • Skolen har i tilknytning hertil en trafikpolitik. Se afsnittet for politikker.

PPR

 • Egebakkeskolen betjenes af psykolog Hanne Bach Andersen fra PPR Aarhus.
 • Det er skolens ledelse der varetager planlægning og kommunikation med PPR.

Rygning

 • Rygning er ikke tilladt på skolen.

Skole/hjem samtaler

Se under Udviklingssamtaler

Skoleskak

 • På Egebakkeskolen tilbyder vi skoleskak i efteråret/vinteren. Det foregår om eftermiddagen. Information om sæsonstart vil blive lagt på Intra. Egebakkeskolen er medlem af Dansk Skoleskakforening.

Skoleintra

 • Al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem foregår via Skoleintra.
 • ”Opslagstavlen” er forbeholdt meddelelser fra skolen. Forældre kan kommunikere direkte med andre forældre i klassen via Skoleintra.
 • I klynge B og C forventer vi, at eleverne selv tjekker den elektroniske lektiebog dagligt, i klynge A må forældrene støtte i fornødent omfang.
 • Skoleintra er forbeholdt information og kommunikation vedr. skole og kan derfor ikke bruges til private emner.

Skolemælk

 • Der er mulighed for at købe skolemælk.
 • Skolemælk bestilles på www.skolemaelk.dk
 • Spørgsmål om mælkeordning kan rettes til sekretær Lotte Norrig.

Skolepenge

 • 1 barn kr. 1.560, 2 børn kr. 2.715, 3 børn kr. 3.580, 4 børn kr. 4.430 pr. måned i 12 måneder.

Struktur

 • Skolen er opdelt i tre klynger:
  • Klynge A: 0.kl. – 3.kl.
  • Klynge B: 4.kl. – 6.kl.
  • Klynge C: 7.kl. – 9.kl.

Undervisningen foregår fortrinsvis klassevis, men i løbet af året arrangeres forskellige klyngeaktiviteter som emnedage, fællestimer, teaterture og lign. i hver enkel klynge

Sundhedsplejerske

 • Rikke Kasten Elvindson, træffes på skolen 2 gange om måneden. Rikke kontaktes via Intra.
 • Aftaler eller kontakt til sundhedsplejerske kan også ske gennem sekretær på 29203982 eller 89405776 (voicemail) tirsdag 12-13, torsdag + fredag 8-9

Tabulex SFO

 • Egebakkeskolens SFO benytter sig af Tabulex som digital registrering af børn, samt struktur på deres hverdags aftaler m.m. Alle nye forældre og børn bliver automatisk oprettet ved skolestart. Ved tekniske spørgsmål kontaktes SFO leder.

Tandlæge

 • Egebakkeskolen er tilknyttet tandklinikken på Skjoldhøjskolen, tlf. 86243022. Det er dog frivilligt, om man ønsker at benytte den eller en anden kommunal tandklinik.

Telefon

 • Skolens hovednummer er 86246061.

Terminsprøver

 • Der afholdes terminsprøver for 8. og 9. klasse.

Trafikpolitik

 • Skolen har en trafikpolitik. Se afsnittet for politikker.

Trivsel

 • Skolen har en trivselspolitik. Se afsnittet for politikker.

Uddannelsesvejledning

 • Fra 6. – 9. klasse er der undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.
 • Eleverne i 8. kl. vælger hvert år et præsentationskursus, der tilbydes af de forskellige ungdomsuddannelser, samt deltager i en erhvervsintroducerende dag.
 • Eleverne i 9. kl. har mulighed for at komme i en uges specialpraktik på en relevant uddannelse eller arbejdsplads.
 • Elever og forældre er til enhver tid velkomne til at kontakte skolevejlederen. (Se punktet om skolevejledning.)
 • Vejledning foregår gennem UU Aarhus. Kristian Frost er skolens kontaktperson til UU.

 

Udlån af skolen

 • Se “Klassearrangementer”.

Udviklingssamtaler

 • Formålet med elevens udviklingssamtaler er, at eleven i samarbejde med sine lærere og forældre evaluerer sine læringsmål.
 • Der afholdes to årlige udviklingssamtaler. I udskolingen kan den ene udviklingssamtale erstattes af en træffetid.

Venneordning

 • Alle 0. klasser får en ældre venneklasse, som følger dem gennem hele skolegangen.
 • Venneordningen har til hensigt at øge trygheden for de små elever og ansvarsfølelsen for de store elever.
 • I løbet af året arrangeres forskellige fælles aktiviteter for klasserne.

 

Vidensbaseret læring

 • Vi arbejder med læring ud fra viden om, hvad der i virkeligheden virker. Desuden arbejder vi på nogle klassetrin med elevens udviklingssamtale i stedet for den traditionelle skole-/hjemsamtale, da den i langt højere grad sætter eleven og elevens egen forståelse af sin læring i centrum.

 

 

 

 

 

 

To top