Inklusionspolitik

Udgangspunktet for vores arbejde med inklusion bygger på vores værdier som beskrevet i vores børnesyn.

Egebakkeskolens børnesyn

  • Alle børn har lige værd.
  • Hvert barn er unikt.
  • Hvert barn indeholder ressourcer, styrker, og udviklingspotentiale.
  • Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne, i det forpligtende fællesskab.

Definition på inklusion

Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori institutionen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle. I denne proces tages der særligt hensyn til dem, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte.

Hvad vil det sige i praksis

Alle børn skal have mulighed for at udvikle sig så meget som muligt fagligt, personligt og socialt som individ og som en del af klassen. For de børn, hvor det af forskellige grunde kan være svært at komme i den ønskede udvikling, tages der særlige hensyn, og der kan iværksættes støtteforanstaltninger. Det er skolens faglige vurdering, som ligger til grund for iværksættelse af støtteforanstaltningerne.

Forventninger til det forpligtende fællesskab

Skolen forventer, at forældre er åbne for tidlig kommunikation til skolen, de øvrige forældre og til klassen om særlige udfordringer og særlige behov deres barn måtte have. Dette kan kun ske i tillid til, at åbenheden og budskabet vil blive modtaget positivt, og det er skolens forventning, at barnet og forældrene vil få den fornødne opbakning fra klassens øvrige elever og forældre. Hvordan kommunikationen skal foregå, aftales mellem forældre, lærere og ledelse.

Processer

Alle børn er i en udviklingsproces i deres skolegang. De kan ikke alt fra begyndelsen – de er i skolen for at øve sig og for at udvikle sig. Vi er altid meget opmærksomme på balancen mellem hensynet til det enkelte barn og hensynet til fællesskabet. Kernen i samarbejdet om de børn, som har svært ved at komme i den ønskede udvikling, er forældre, klasselærere, klassekammerater og skoleledelse.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) inddrages på ressourcemøder, hvor der, med udgangspunkt i barnets ressourcer og styrker, sættes mål for og aftales indsatser for arbejdet. Hvis dette arbejde ikke resulterer i den ønskede udvikling, kan PPR foretage en nærmere udredning af barnets udfordringer, og på baggrund af de resultater, der fremkommer, kan der aftales nye indsatser eller i særlige tilfælde henvises til en yderligere udredning på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).

Hvis de processer og støtteforanstaltninger, der iværksættes om et barn med særlige udfordringer og behov ikke bærer frugt, og det viser sig umuligt at tilrettelægge en skoledag for barnet, som det kan udvikle sig og trives i, kan der i samarbejde med forældrene og PPR træffes aftale om at arbejde på en indstilling til et specialtilbud.

I helt enkeltstående tilfælde kan skolen blive nødt til at skride til udmeldelse af et barn, uden at der er et specialtilbud. I et sådant tilfælde vil skolens bestyrelse blive orienteret forud for effektuering af udmeldelsen.

To top