Hvordan bliver man elev?

Du kan meget let skrive dit barn op på Egebakkeskolen.

Du udfylder først indmeldelsesblanketten herunder. Når vi modtager din indmeldelse, får du en mail, hvori vi bekræfter, at dit barn er optaget på ventelisten.

Det er vigtigt for os at møde jer som familie, og vi optager altid på baggrund af en optagelsessamtale. Du kan læse mere om skolens optagelsesprocedure herunder.

Optagelsesprocedure på Egebakkeskolen

 

0. kl.

Optag til 0. klasse begynder 1. januar 6 år før skolestart. Vi optager i første omgang 9 piger og 9 drenge i klassen. Herefter er optag på venteliste.

Pr. 15. januar året efter (5 år før skolestart) optages først de søskende og børn af ansatte, som står på ventelisten. Hvis der herudover er plads, optages øvrige elever efter indskrivningsdato op til 23 elever. Den sidste plads holdes fri til omgængere og børn, der er optaget, men hvor skolestarten er udskudt et år.

Børn som skoleudsættes, og som i forvejen har søskende på skolen er dog garanteret en plads i klassen.

I årene efter år med 2 0.klasser holdes derfor ikke én, men 2 pladser til evt. omgængere og børn, som får udsat skolestarten.

Ved registrering af optagelse til klassen/ventelisten påføres indmeldelsen datoen for modtagelsen, og kontoret fremsender mail til forældrene med bekræftelse på, at deres barn er optaget i klassen/på ventelisten. Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000, når en plads er sikret.

Adoptivbørn optages, som om de var skrevet op 3 måneder efter deres fødsel. De kan dog aldrig fortrænge børn, som allerede er optaget.

Ansattes børn er altid sikret optagelse på skolen.

Forældre til kommende 0. klasse elever inviteres til et individuelt møde med skolelederen i

efteråret før skolestart samt et fælles møde med 0. klasse lærer og sfo-leder i vinteren før skolestart. I juni måned inviteres både de kommende elever og forældre til et fælles møde.

Ved optagelse på venteliste til 0. kl. gøres forældrene opmærksomme på, at optagelse sker efter denne rækkefølge:

1. Søskende til elever, der allerede går på skolen 2. Øvrige.

I september opkræves et årligt ventelistegebyr på kr. 150. Betales gebyret ikke, slettes barnet af ventelisten. Ventelisteelever modtager foruden ovennævnte kun nyt fra skolen i det øjeblik, de er optaget i klassen

 

Alle andre klasser

Ved et barns afgang fra en klasse kontaktes et barn på ventelisten, jf. ovennævnte principper .

Der aftales et besøg på skolen, normalt 3-5 dage.

Som afslutning på dagene holder klasselærer og skoleleder møde med eleven og forældrene, hvor der orienteres om skolen, vore værdier, regler og forventninger til elever og forældre. Hvis begge parter på baggrund heraf vurderer, at der kan etableres et frugtbart samarbejde, optages eleven til start umiddelbart efter.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,00.

 

Bemærkninger

Vedrørende elever, som skal udskyde skolegangen et år pga. umodenhed og hvor klassen til det pågældende år er fyldt gælder:

Hvis eleven er sikret en plads i klassen, det år, hvor han/hun er optaget, flyttes eleven til en plads øverst på ventelisten det næstfølgende år.

Hvis eleven står på venteliste, flyttes eleven til en plads på ventelisten det næstfølgende år.

Vær opmærksom på, at al registrering sker i morens navn med mindre andet aftales med skolen.

Det er til enhver tid forældrenes ansvar at skolen har den korrekte emailadresse og postadresse. Er disse ikke til stede, så skolens henvendelser kan nå frem, forfalder pladsen.

Det er skolens faglige vurdering, som er udslagsgivende for, om et barn kan rykke fra 0. klasse til 1. klasse. Ligeledes lægges skolens faglige vurdering til grund for en evt. beslutning om at et umodent barn i 0. klasse går tilbage til børnehaven.

Definition af ”søskende”

Som søskende defineres børn, der har mindst en far eller mor til fælles eller sammenbragte børn.

Der kan kun i helt særlige tilfælde dispenseres i forhold til den beskrevne optagelsesprocedure. F.eks. kan der være forhold omkring tvillinger, der gør, at der kan dispenseres. Dispensation kræver altid behandling og vedtagelse på et bestyrelsesmøde.

To top